top of page

Maidir Le

GoGreen

Gníomhaíocht Áitiúil do Chomhar Glas an AE

Is tionscadal Erasmus+ é ‘GoGreen — Action Local Action for the EU Green Deal’ [Gníomhaíocht Áitiúil le haghaidh an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip] arb é is aidhm leis oideachas a chur ar chinnteoirí agus ar oifigigh phoiblí chun gníomhaíocht chomhshaoil áitiúil níos fearr a dhéanamh.

 

Mairfidh an tionscadal ar feadh trí bliana agus beidh sé institiúid chomhpháirtíochta páirteach ann. Is é an phríomhsprioc oiliúint a chur ar chinnteoirí, ar oifigigh phoiblí agus ar chomhairleoirí ar leibhéal an rialachais áitiúil chun an Comhaontú Glas don Eoraip a chur chun feidhme agus feabhas a chur ar a bhfeidhmíocht chomhshaoil fhoriomlán.

IMG_9198.jpg
DSC_3275.jpg

Cúlra
 

De réir an Choimisiúin Eorpaigh, cuireann an t-athrú aeráide agus meath an chomhshaoil an Eoraip agus todhchaí an domhain i mbaol. Tá plean nua fáis de dhíth ar an Eoraip le go mbeidh sí ina geilleagar nua-aimseartha, geilleagar atá tíosach ar acmhainní agus atá iomaíoch. D’fhorbair an Coimisiún Eorpach plean chun éifeachtúlacht acmhainní a fheabhsú trí bhogadh i dtreo geilleagar glan ciorclach, bithéagsúlacht a athbhunú agus truailliú a laghdú. Is é EU GREEN DEAL an treochlár seo.

 

Ní le beartais agus tograí lárnacha amháin a bhaineann an t-athrú sin. Is iad na rialtais áitiúla a dhéanann rialáil ar an gComhaontú Glas don Eoraip, is iad a thugann aire dó agus is iad a chuireann treoshuíomh áitiúil ar fáil faoin gComhaontú Glas don Eoraip. Ní mór oifigigh phoiblí áitiúla agus comhairleoirí comhshaoil a bheith ullamh chun breithiúnais láidre chomhshaoil a dhéanamh, chun feabhas a chur ar an ngníomhaíocht ghlas áitiúil, agus chun pobail a spreagadh chun iompraíochtaí éicea-chomhfhiosacha a ghlacadh. Tá gá leis an tionscadal seo toisc go mbíonn rialtais áitiúla ag streachailt leis an gComhaontú Glas a chur chun feidhme. Go leor oifigeach poiblí nó gairmithe atá freagrach as ranna comhshaoil, ceaptar iad i bpoist atá ‘níos airde’ le linn a ngairmréime, ach d’fhéadfadh sé nach mbeadh an deis ná an t-am acu a gcuid saineolais a nuashonrú maidir le spriocanna, ábhair imní, rialacha agus réitigh i leith an chomhshaoil a mbíonn athrú tapa ag teacht orthu.

Cuspóirí
 

Is é príomhchuspóir GoGreen feidhmíocht chomhshaoil áitiúil a fheabhsú trí oiliúint a chur ar oifigigh phoiblí, ar chomhairleoirí, agus ar bhaill foirne eile a bhfuil baint acu le hábhair imní, deacrachtaí, agus gníomhaíocht áitiúil i leith an chomhshaoil. Chun é sin a bhaint amach, tá sé mar aidhm ag an tionscadal an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • tacaíocht a chur ar fáil do phearsanra comhshaoil chun príomhinniúlachtaí agus eolas maidir le hábhair lárnacha sa rialachas glas a shealbhú agus a fhorbairt

  • réitigh fhianaise-bhunaithe a chur ar fáil agus bonn eolais a chur faoi chur chun feidhme tionscnamh áitiúil lena gcuirtear borradh faoin inbhuanaithe acht maidir le ríomh-shaincheisteanna comhshaoil.

  • líonra ambasadóirí “gníomhaíochta áitiúla glasa” a chruthú, a bheidh in ann a bhfoghlaim a chur chun feidhme agus a mhacasamhlú ina réigiúin féin agus thairis sin, ar fud na hEorpa, tríd an tionchar méadaithe inmhianaithe.

  • cur chun feidhme an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a scaipeadh ar an leibhéal áitiúil, trí bhíthin líonra nuálach lena mbaineann an chomhroinnt agus an chomh fhoghlaim.

DSC_4294.jpg
bottom of page